පුවත්

  සීතාවකපුර නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ 2013 වසරේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සමත් ශිෂ්‍යත්ව හපනුන්ට ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය 2013. 10. 31 දින සීතාවකපුර නගර ශාලාවේදී පෙරවරු 8.30ට පැවැත්වේ.

සොකරි නාටකය

ඔක්තෝබර් 23 සීතාවකපුර නගර ශාලාවේදී, පෙරවරු 8.30 සහ පෙරවරු 11.30 දර්ශණ.
ප්‍රවේශපත්‍ර එදින දොරටුවෙන්
රු150.00

සීතාවකපුර නගර නගර සභාව මගින් මෙහෙයවනු ලබන අධ්‍යන පොදු සහතිකපත්‍ර සාමාන්‍ය පෙල විභාගය සදහා වූ සම්මන්ත්‍රණය 2013 ඔක්තෝබර් මස 11 උදෑසන 8 සිට දහවල් 1 දක්වා ගණිතය හා විද්‍යාව විෂයයන් සීතාවකපුර නගර සභා ශාලාවේ දී පැවැත්වේ.