පෙර පාසල් සහ දිවා සුරකුම් මධයස්ථානය

සීතාවකපුර නගර සභා පෙර පාසල්

සීතාවකපුර නගර සභාව සතුව ප්‍රධාන පෙර පාසල සහ තවත් ශාඛා පෙර පාසල් 4 ක් සමග පෙර පාසල් 5 ක් පවතී.


ප්‍රදේශයේ පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබිය යුතු වයසේ සිටින දරුවන්ට සුන්දර ළමා කාලයක් හිමිකර දෙමින් ඔවුන්ගේ
බුද්ධි මට්ටම ඉහළ දැමීමට අප පෙර පාසල් තුලින් සුවිශාල මෙහෙවරක් ඉටුවේ.

 

සීතාවකපුර නගර සභාව සතුව පවතින පෙර පාසල්

 

 පෙර පාසල් පිළිබඳ විස්තරය  2013 වසර

 

 

දරු/දැරියන් ගණන

ගුරුවරියන් සංඛ්‍යාව

පන්ති ගණන

ප්‍රධාන පෙර පාසල

260

14

6

පුවක්පිටිය පෙර පාසල

96

5

3

සීතාගම පෙර පාසල

62

3

2

වෙරළුපිටිය පෙර පාසල

16

1

1

ප්‍රගතිපුර පෙර පාසල

36

2

1

 

දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය


 ඔබගේ රැකියාවේ කර්යය බහුලත්වය හමුවේ ඔබ මුහුන දෙන ප්‍රධානම ගැටලු අතරින් එකක් ලෙස ඔබගේ කුඩා දරුවා දිවා කාලයේදී රැක බලාගැනීම හැඳින්විය හැක.ඒ සඳහා ඔබට සහය වීමටද සීතාවකපුර නගර සභාව සූදානම්.

අප නගර සභාවසතු දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය තුලින් ඔබගේ කුඩා දරුවා දිවා කාලයේදී රැකබලා ගැනීමේ කාර්යය ඔබට ඉතා විශ්වාසනීය ලෙස පැවරිය හැක.කාරුණික සහ විනීත සේවයක් තුලින් ඔබගේ කුඩා දරුවාගේ සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කිරීමට අප කැපවි සිටිමු.


ඉහත සඳහන් කල පෙර පාසල් සහ දිවා සුරැකුම් අයදුමීපත්‍ර නගර සභා ප්‍රධාන පෙර පාසලෙන් සහ අප වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැක.

 

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 036-2222275

 

 

 

 

පුස්තකාලය සහ ශාඛා පුස්තකාලය

සීතාවකපුර නගර සභා මහජන පුස්තකාලය - අවිස්සා‍‍වේල්ල

 
මහජන පුස්තකාලය කරා ඇදෙන විවිධ තරාතිරමේ පාඨක ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සහ සාරධර්මයන්ගෙන් පිරිපුන් උගත් බුද්ධිමත් පරපුරක් බිහි කිරීම සදහා උසස් රැචිකත්වය සහ උසස් අධ්‍යාපනයට අවශ්‍යවන පුස්තකාල සමපත් රැස්කර බෙදාහරිමින් තොරතුරැ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස කටයුතු කිරීම අපගේ ප්‍රධාන මෙහෙවරයී

 

 

ඒ හැර පුස්තකාලය නගර සභාව පාඨක සමාජය සහ උපදේශක කමිටුවේ සහයෝගය ඇතිව පවත්වනු ලබන ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහන් රැසක් වාර්ෂිකව ක්‍රීයාත්මක කරනු ලබයි

  ඒ අතර

වැනි ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහන් වේ

 

 

සාමාජික වැඩිහිටි සංඛ්‍යාව  -             5582
සාමාජික ළමා සංඛ්‍යාව                       2953

අවිස්සාවේල්ල මහජන පුස්තකාලයේ දැනට පවතින පොත් සංඛ්‍යාව -   24778

සාමාන්‍ය කෘති

දර්ශන කෘති

ආගම පිළිබද කෘති

සමාජ විද්‍යාව පිළිබද කෘති

භාෂාව පිළිබද කෘති

ශුද්ධ විද්‍යාව පිළිබද කෘති

තාක්ෂණික විද්‍යාව පිළිබද කෘති

කලා ශිල්ප පිළිබද කෘති

සාහිත්‍ය කෘති

භූගෝල විද්‍යාව/ චරිත කතා/ ඉතිහාසය පිළිබද කෘති

 

සීතාවකපුර නගර සභා මහජන පුස්තකාලය සතියේ දින හතම පෙ ව .8 30  ‍-ප ව  5.00 දක්වා විවෘතව පතින අතර පොහොය දින සහ රජයේ නිවාඩු දින වසා ඇත .

 

 සීතාවකපුර නගර සභා මහජන පුස්තකාලයේ දින පතා පුවත් පත් / සති අන්ත පුවත් පත් / සති පතා පුවත් පත් / මාසික සගරා  පාඨකයින්ට බැලීමට ඉඩ සලසා ඇත

 

වැඩිහිටි අංශය


සාමාජික ගාස්තුව රැ 51/=
වාර්ෂික අලුත් කිරීමේ ගාස්තුව රැ 20 ශත 40
අයදුම්පත් ගාස්තුව ශිෂ්‍ය රැ 2/=
අයදුම්පත් ගාස්තුව වෙනත් රැ 3/=
නගර සීමාවෙන් පිටත පදිංචි පුද්ගලයන්ට පුස්තකාල සාමාජිකත්වය සදහා සාමාජික ගාස්තුව රැ 127 ශත 50 කී


ළමා අංශය


සාමාජික ගාස්තුව රැ 10/=
වාර්ෂික අලුත් කිරීමේ ගාස්තුව රැ 5/=
අයදුම්පත් ගාස්තුව රැ 1/=

 

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න      036 – 2222624


සීතාවකපුර නගර සභා මහජන පුස්තකාලය
උක්වත්ත
අවිස්සාවේල්ල

 

 

 

පුවක්පිටිය ශාඛා පුස්තකාලය

සීතාවකපුර නගර සභා ශාඛා පුස්තකාලය - පුවක්පිටිය

 

සීතාවකපුර නගර පුවක්පිටිය ශාඛා පුස්තකාලය මගින් සපයන සේවාවන්

 

 

 

සාමාජික වැඩිහිටි සංඛ්‍යාව  - 375
සාමාජික ළමා සංඛ්‍යාව      - 300

 

 

 

 

 

 

 

 

වැඩිහිටි අංශය
සාමාජික ගාස්තුව රැ 51/=
වාර්ෂික අලුත් කිරීමේ ගාස්තුව රැ 20 ශත 40
අයදුම්පත් ගාස්තුව ශිෂ්‍ය රැ 2/=
අයදුම්පත් ගාස්තුව වෙනත් රැ 3/=
නගර සීමාවෙන් පිටත පදිංචි පුද්ගලයන්ට පුස්තකාල සාමාජිකත්වය සදහා සාමාජික ගාස්තුව රැ 127 ශත 50 කී

 

ළමා අංශය

 

සාමාජික ගාස්තුව රැ 10/=
වාර්ෂික අලුත් කිරීමේ ගාස්තුව රැ 5/=
අයදුම්පත් ගාස්තුව රැ 1/=

 

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න      036 – 3865975
සීතාවකපුර නගර සභා ශාඛා පුස්තකාලය
පුවක්පිටිය

නිදහස් ආයුර්වේදය

සීතාවනපුර නගර සභා නිදහස් ආයුරැවේදය - අවිස්සාවේල්ල

 

සීතාවකපුර නගර සභාව මගින් ප්‍රදේශයේ ජනී ජනයාට නොමිලේ ආයුරැවේද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම පිණිස නිදහස් ආයුරැවේද යක් පවත්වාගෙන යනු ලබයි

 සීතාවකපුර නගර සභා නිදහස් ආයුරැවේදය සතියේ දින පහම

පෙ ව 8 .30 -  ‍ප ව  4 . 15සෙනසුරාදා පෙ ව 8 .30 සිට ප ව 12 . 30 දක්වා විවෘතව පතින අතර ඉරිදා දින  පොහොය දින සහ රජයේ නිවාඩු දින වසා ඇත

 

සීතාවකපුර නගර සභා නිදහස් ආයුරැවේදයේ ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරයක්ද පවති.

 

සීතාවකපුර නගර සභා නිදහස් ආයුරැවේදයේදීම රෝගීන් ලියාපදිංචි කරනු ලැබේ.

 

    • දිනකට රෝගීන් 50 – 60 අතර දැනට සීතාවකපුර නගර සභා නිදහස් ආයුරැවේදයට පැමිණෙන අතර ආයුරැවේදයේම ඔසු උයනක් පවතින අතර ඉන් රෝගීන්ට බෙහෙත් නිකුත් කරනු ලැබේ.