වරිපනම් බදු

වරිපනම් බදු
 ඹබගේ දේපළ සඳහා තක්සේරැ දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් තක්සේරැ කරන ලද වාර්ශික වටිනාකමින් නේවාසික දේපලක් සඳහා  10%  සහ වාණිජ්‍ය දේපලක් සඳහා 15% යන ආකාරයෙන් වර්ෂය සඳහා කාර්තු 4 ක් යටතේ ගෙවීම කල හැක .

උක්ත තක්සේරැ වටිනාකම සඳහන් තක්සේරැ නිවේදනයක් වසර අවසානයේ ඹබ අතට පත්වෙනු ඇත.

ඔබගේ  වරිපනම් බදු මුදල ඕනෑම රාජකාරී දිනකදී   පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.3.00 දක්වා නගර සභා ප්‍රධාන  කාර්යාලයීය  ගෙවීමී කවුළුවෙන් හෝ ඔබ වෙත පැමිණෙන අප‍ගේ බලයලත් නිළධාරියෙකු වෙත ගෙවිය හැක.

තවද  ඔබ විසින් ඔබගේ  වරිපනම් බදු මුදල නිසි වේලාවට නොගෙව්වහොත් නේවාසිකදේපලක් සඳහා  15%  සහ වාණිජ්‍ය  දේපලක් සඳහා 20 % ලෙස අධි ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවේ.

ඔබගේ   සම්පූර්න වරිපනම් බදු මුදල එකවර වසරේ ජනවාරි 31 දිනට පෙර ‍ගෙව්වහොත් 10% වට්ටමක්ද

අදාල කර්තුවෙහි මුදල එම කාර්තුවේ පළමු මස තුලදී ගෙව්වහොත් 5% වට්ටමක්ද හිමිවේ.

ඔබට අවශ්‍ය

කඩ කුලී

      කඩකුලී
    ඔබ‍ගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානය සඳහා තක්සේරැ දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් තක්සේරැ කරන ලද  මාසික කුලියක් ගෙවීමට ඔබටසිදුවේ.

ඔබගේ  කඩ කුලී මුදල ඕනෑම රාජකාරී දිනකදී   පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.3.00 දක්වා නගර සභා ප්‍රධානකාර්යාලයීය  ගෙවීමී කවුළුවෙන් හෝ ඔබ වෙත පැමිණෙන අප‍ගේ බලයලත් නිළධාරියෙකු වෙත ගෙවිය හැක.
                ඔබගේ  කඩ කුලී මුදල සෑම මසකම 31 දිනට පෙර ගෙවිය යුතු අතර එසේ නොගෙව්වහොත් 10% ක අධි ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවේ.


වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න බලපත්‍ර  ලිපිකරැ -    036-  2222275

ව්‍යාපාර බදු

ව්‍යාපාර බදු
    ඔබ‍ගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානය සඳහා තක්සේරැ දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් තක්සේරැ කරන ලද වාර්ශික වටිනාක මත
එකී වාර්ශික වටිනාකට අදාලව අදාල වර්ෂයේ ගැසට් පත්‍රයේ පල වන ගාස්තුව   ඔබ‍ගේ ව්‍යාපාර බදු මුදල වේ.

ඔබගේ  ව්‍යාපාර බදු මුදල ඕනෑම රාජකාරී දිනකදී   පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.3.00 දක්වා නගර සභා ප්‍රධාන කාර්යාලයීය  ගෙවීමී කවුළුවෙන් හෝ ඔබ වෙත පැමිණෙන අප‍ගේ බලයලත් නිළධාරියෙකු වෙත ගෙවිය හැක.


මේ සඳහා අයදුම්පත්‍ර නගර සභා ප්‍රධාන   කාර්යාලයෙන් හෝ අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබා    ගතහැක.


වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න බලපත්‍ර  ලිපිකරැ -    036-  2222275

බලපත්‍ර ගාස්තු

බලපත්‍ර ගාස්තු
ඹබගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානය සදහා තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තක්සේරු කරන ලද වාර්ශික වටිනාකම මත එකී වාර්ෂික වටිනාකම මත අදාල වර්ෂයට අදාල ගැසට් පත්‍රයේ පලවන ගාස්තුව ඔබට බලපත්‍ර ගාස්තු වශයෙන් ගෙවීමට සිදුවේ.


ඉහත ගෙවීම් ඕනෑම රාජකාරී දිනයකදී පෙරවරු 9.00සිට පස්වරු 3.00 දක්වා නගර සභා ප්‍රධාන කාර්යාලීය කවුළුවෙන් ගෙවිය හැක.

(වාර්ශිකවටිනාකමට අදාලවන මුදල, ඒ සදහා වැට් සහ ජා.ගො.බදු ද  රුපියල් දහසක් සහ ඉන් කොටසකටද රු 100ක්ද  අයකරනු ලබයි.)

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න බලපත්‍ර  ලිපිකරැ -    036-2222275

ප්‍රචාරක ගාස්තු

ප්‍රචාරක දැන්වීම්


ඔබගේ ප්‍රචාරණ අවශ්‍යතාවය මත ප්‍රදර්ශණය කිරීම සදහා අදාල කරගන්නා දැන්වීමේ වර්ග අඩි ප්‍රමාණය අනුව මිල ගණන් තීරණය වනු ඇත.

 

  තාවකාලික (දින 30) දැන්වීමක් සදහා වර්ග අඩියකට රුපියල් 15ක්ද

ස්ථිර(වර්ෂයකට) දැන්වීමක් සදහා වර්ග අඩියකට රුපියල් 60ක්ද වේ.

එම මුළු මුදල සදහා VAT, NBT හා මුද්දර ගාස්තු අයකරනු ලබයි.

 

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න බලපත්‍ර  ලිපිකරැ -    036-2222275