easy site builder

සීතාවකපුර නගර සභාවේ ඉතිහාසය

සීතාවකපුර නමින් දැනට හැදින්වෙන අවිස්සාවේල්ල නගරයේ පාලනය සදහා නගර සභාවක් ඇති කිරීමට පෙර පාලන ඒකකයක් ලෙස මෙහි තිබී ඇත්තේ 1930 දශකයේ අග භාගයේ පිහිටවූ සැන්ටරි බෝර්ඩ් නම් සනීපාරක්ෂක මණ්ඩලයකි. මේ මණ්ඩලයට නගරයේ නඩත්තු කටයුතු සදහා මහජන බදු අයකර ගැනීම‍ට බලය තිබූ අතර රජයෙන් වාර්ෂිකව මුදල් ප්රටතිපාදනයක්ද හිමිවිය. බදු අයකරන ලද්දේ සැන්ටරි ඇසිස්ටන්ට් නම් නිළධාරියා මගිනි.
ප්ර දේශයේ අවශ්ය.තා වඩාත් සංකීර්ණ වෙත්ම ප්ර දේශයට පළාත් පාලන ආයතනයක අවශ්යනතාවය රජයට අවබෝධ විය. මේ නිසා ලංකා ව්යවවස්ථා ප්රමඥප්ති සංග්රයහයේ (255 අධිභාරය) මහනගර සභා ආඥා පනතේ 2වන වගන්තිය යටතේ අංක 8837 හා 1941 දෙසැම්බර් 12 දින දරණ ලංකා ආණ්ඩවේ අති විශේෂ ගැසට් පත්රවය මගින් අවිස්සාවේල්ල පළාත් ආණ්ඩු සභාවෙන් 1945.01.01 දින සිට පත් කරන ලදී.
මෙහි මංගල රැස්වීම 1945 ජනවාරි 14 දින පවත්වන ලදී. පළමු වන ගරු සභාපති වරයා වූයේ නීතීඥවරයෙකුවූ දිවන්ගත ඇල්.වී.බී ද ජැකොලයින් සෙනෙවිරත්න මැතිතුමාය. ඉන්පසු 1968 දී මෙය නගර සභාවක් බවට පත් විය. 
1968.01.26 දින දරණ රජයේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් අවිස්ස‍ාවේල්ල නගරයේ බල ප්රවදේශය ද පුළුල් කරන ලදී. එතැන් සිට නගර සභා බල ප්රේදේශයට වර්ග කිලෝමීටර 13ක් පමණ අයත්වූ අතර එතෙක් හංවැල්ල උඩුගහපත්තු ගම්සභාව යටතේ පාලනයවූ ප්රභදේශයන්ද මෙයට ඈදන ලදී. එතැන් සිට නගර සභා බලප්ර්දේශයට කොට්ඨාශ 11 අයත් විය.
1945 දී නගර සභා මංගල රැස්වීම පවත්වනවිට නගර සභා කාර්යාලය පිහිටා තිබුනේ දැනට අවිස්සාවේල්ල ශාන්තමරියා විදුහල අසලින් දිවෙන බාලදක්ෂ මූලස්ථාන මාවත සහ ඇල් බී බී ද ජැකොලයින් සෙනෙවිරත්න මාවත බෙදෙන තැන මංසන්ධිය අසල පැරණි ගොඩනැගිල්ලකය. ඉන්පසු දිගුකලක් තිස්සේ දැනට මහජන පුස්ථකාලය තිබෙන භූමි භාගයෙහි ගොඩනැගිල්ලක ද 1977 දී වර්ථමාන නගර සභා කාර්යාලය පිහිටි ස්ථානයට ගෙනයන ලදී.
1968.01.26 දින 147866 දරණ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයෙන් බල ප1දේශය පුළුල් කර මෙම නගර සභාවේ නිල නාමය 1987.05.12 දින ශ්රීඅ ලංකා ප්රේජාතන්ත්රරවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ අංක 453/4 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්ර යේ ප්ර8කාර සීතාවකපර නගර සභාව ලෙස සංශෝධනය කරන ලදී.

 1. ගරු සභාපති  - කේ.ඒ රණවීර මහතා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 121/2, රත්නපුර පාර, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0362222168 සහ 0722263772 
 2. ගරු උප සභාපති  - ජී.ජී දුෂ්මන්ත අනුර කුමාර ගුණවර්ධන මහතා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 15/1, විදයාල පාර, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0362222145 සහ 0779991999 
 3. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී  - යූ.ඒ. හරිස්චන්ද්‍ර උබේසිංහ මහතා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 61, හොනිටන් පෙදෙස, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0362230491 සහ 0718220793
 4. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - ඩබ්ලිව්. ඒ. සමන් පුෂ්පකුමාර මහතා.  ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 215/2, කුඩගම, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 03622230474 සහ 0767748599
 5. ගරු නාගරික මන්ත්‍රීනී  - එම්.ඩී. චින්තානි දිසානායක මහත්මිය. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 90/18, වෙරළුපිටිය, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0729205952සහ 0711434429
 6. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - ආර්.ඒ. සිසිර ජයසිංහ මහතා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 70/ඒ ‍මන්හොසූරියා මාවත, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0362230587සහ 0773590810
 7. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - පී.වයි. විපුලසේන මහතා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක ප්‍රතිභා අග්‍රා පෙදෙස II, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0362232336සහ 0715544550
 8. ගරු නාගරික මන්ත්‍රීනී  - ටී.පවිත්‍රා හංසනී තිඹිරිපොළ මහත්මිය. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 98/25, වෙරළුපිටිය, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0714354717.
 9. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - වලිසිංහ දිසානායක කරුණාතිලක මහතා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 850/බී, මන්සූරියා මාවත, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0362222771 සහ 0718355563
 10. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - විජේමුණි අජිත් මහින්ද ද සොයිසා මහතා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 68/57, සීතා විද්‍යාල මාවත, දෙවන පටුමඟ, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0362233812 සහ 0777187718
 11. ගරු නාගරික මන්ත්‍රීනී  - එම්. මංජුලා දිල්රුක්ෂි සමරනායක මහත්මිය. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 15/10, 10වන පටුමඟ, යාහැල්ල ‍පෙදෙස, කුඩගම පාර, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0362234674 සහ 0750442865
 12. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - මරදමුත්තු සුබ්‍රමනියම් සෙල්වරාජා මහතා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 1/2/1, එළිස්ටන් වත්ත පහළ ‍කොටස, පුවක්පිටිය, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0775275127 සහ 0716875019
 13. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - ආර.එම්.එස්. පේමලාල් පිංතු මහතා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 27/10, ‍වේරගොල්ල, පුවක්පිටිය, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0362230614 සහ 0773418730
 14. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - සඳුන් ප්‍රියාල් අර්සකුලරත්න මහතා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 32, විද්‍යාල පාර, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0362222331 සහ 0777517665
 15. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී -සේනාධිරාජා බාලචන්ජීද්‍රන් මහතා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 123, එළිස්ටන් නව ජනපදය, පුවක්පිටිය, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0777457497
 16. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - ගුරුනාදන් මෝසස් මහතා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක ‍පෙන්රිත් වත්ත, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0362233717සහ 0719336057
 17. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - උපුල්සිරි වීරසිංහ මහතා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 14/බී, සීතාගම, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0777386961
 18. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - ඩී.එම්. සුසිලා අල්විස්  මහත්මිය. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 167, රත්නපුර පාර, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0766291086
 19. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - ඩී.පී. රංජිත්ජී වික්‍රමසිංහ මහතා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 459/1, කෙලින්විවීදිය, පුවක්පිටිය, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0773321067
 20. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - කේ.ඩී. සුනිල් ජයරත්න මහතා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 105/3, ඇලන් වත්ත, රත්නපුර පාර, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0362230350සහ 0775525186
 21. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - ජානක රොෂාන්ජී මහතා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක  පාර, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක   සහ  
 22. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - එච්.පී. දර්ශිකා සෙව්වන්දි පතිරණ මහත්මිය. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 125/1/ඒ, අග්‍රා පෙදෙස, කුඩගම පාර, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0362231224 සහ 0764025161
 23. ගරු නාගරික මන්ත්‍රී - පී. ඒ. ෂර්ජීලි ප්‍රසිඩස් වීරසිංහ මහතා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් සීතාවකපුර නගර සභාවට තේරීපත් විය. ලිපිනය අංක 592/ඒ, පුවක්පිටිය, අවිස්සාවේල්ල. දුරකතන අංක 0711246757

පරිපාලන නිලධාරීන්

 

01. ලේකම් - දිමාලි තරංගා පෙරේරා මහත්මිය
02. ගණකාධිකාරී - නැත
03. ප්‍රධාන පරිපාලන නිළධාරී - නැත
04. ප්‍රධාන ලිපිකරු - චම්පා සෝමචන්ද්‍ර
05. අභ්‍යන්තර විගණක - අනූෂා රණතුංග
06. වැඩ අධිකාරී - චමිලා ලේකම්ගේ 0714460563
07. ආයුර්වේදය - වෛද්‍ය දීපානි ජයසුමන
08. පුස්තකාලයාධිපති - ඉන්ද්‍රානි පෙරේරා
09. පෙර පාසල් ප්‍රධාන ආචාරිණී - ශ්‍යාමලී කුලතිලක

මහජන ‍ සෞඛ්‍යපරීක්ෂක

 

01. නිලංග වික්‍රම සිංහ 0714351931 


ආදායම් පරීක්ෂක

 

01. ප්‍රධාන ආදායම් පරීක්ෂක දන්ත වීරක්කොඩි 0779125257
02. අාදායම් පරීක්ෂක iii - i ප්‍රදීප් නාලක රණතුංග 077855333
03. ආදායම් පරීක්ෂක iii - ii ලසන්ත ඉරේෂ් 0713940080
04. ආදායම් පරීක්ෂක iii - iii 

තාක්ෂණ නිළධාරී

 

01. ප්‍රියංකා දේශප්‍රිය 071 4092782 
02. අයි.ටී විජේතුංග   

අංශ ප්‍රධානී

 

01. ගිණුම් - ජී. සිරිමාවතී
02. ආයතන - චම්පා සෝමචන්ද්‍ර
03. ආදායම් - සමන්මලී ගුණතිලක

විෂය ලිපිකරු 

 

01. ගොඩනැගිලි සැලසුම්  - ලෙෂිණි මධුවන්ති
02. ප්‍රජා කටයුතු  - ගයනි
03. සංවර්ධන -  ශීලා
04. නැණසල - පාලිකා ප්‍රසන්ති

වෙනත්

 

01. වැඩ පරිපාලක 0755294375
02. විදුලි අංශය
03. වඩු අංශය
04. පෑස්සුම් අංශය
05. ආදාහනාගාරය භාරකරු
06. කොම්පෝස්ට් අංගන භාරකරු
07. නගර ශාලා භාරකරු 0776546707
08. මළාපවහන පද්ධති භාරකරු
09. පෙරපාසල