තොරතුරු පනත හැඳින්වීම හා අදාල නිලධාරීන්

RTI යන කෙටි නමින් හඳුන්වන්නේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතියයි. මේ සඳහා ඇතිකළ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත තුළින් පොදු අධිකාරීන්ගේ තොරතුරු ලබාගැනීම සිදුකළ හැකිය. තවත් ආකාරයකින් ගන්නේ නම් මෙම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත මගින් පොදු කටයුතු සිදුකරන ආයතනවල සන්තකයේ, භාරයේ හෝ පාලනයේ ඇති තොරතොරු සම්පූර්ණ වශයෙන් හෝ කොටස් වශයෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත. පුරවැසියන්ට රජය පිළිබඳ සහ රජයේ ක්‍රියාවන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදෙන නීතිය ලෙස මෙම තොරතුරු දැනගැනීමේ නිතිය හදුන්වනු ලබයි. තොරතොරු දැනගැනීමේ අයිතියට ප්‍රකාරව පොදු අධිකාරීන් දෙසට අවධානය යොමු කිරීමේදී පුරවැසියා විසින් ඉල්ලා සිටින ඕනෑම තොරතුරක් ලබා දීමට බැදී සිටියි. එනම් ඕනෑම භෞතික ස්වරූපයකින් ඇති සටහන්, ලේඛන, සංදේශ, විද්‍යුත් ලිපි, මත, උපදේශ, මාධ්‍ය නිවේදන, චක්‍ර ලේඛ, නියම, ලොග් පොත්, ගිවිසුම්, වාර්තා, ක්ෂුද්‍ර සේයාපට, ශබ්ද පටිගත කිරීම්, වීඩියෝ පට, පරිගණක වාර්තා, සාම්පල්, ආදේශක, හුවමාරු වන ලිපි, සන්දේශ, නීති කෙටුම්පත්, පොත්, සිතියම්, චිත්‍ර, රූපසටහන්, රූපමය හෝ ප්‍රස්තාරමය සටහන්, සේයාපට යනාදී වර්ග 43ක් සහ තවත් එවැනි දේ පුරවැසියා ඉල්ලා සිටින තොරතුරක් ලබාදීමට පොදු අධිකාරීන්ට නොහැකිනම් ඒ යම් කෙනෙකුගේ පුද්ගලික තොරතුරු, ජාතික ආර්ථිකය, ජාතික ආරක්ෂාව සහ භෞමික අඛණ්ඩතාවය, වාණිජ රහස් හෝ බුද්ධිමය දේපළ, පුද්ගලික වෛද්‍ය වාර්තා,පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදවලට හානි කරන තොරතුරු, අධිකරණ අපහාසය හෝ අධිකරණයේ අපක්ෂපාතී බවට හානි කරන තොරතුරු, ප්‍රසිද්ධ විභාගයක් පිළිබඳ තොරතුරු හෝ මැතිවරණ කොමසාරිස් විසින් පැවැත්වූ මැතිවරණයක් පිළිබද තොරතුරු ආදී තොරතුරු ලබාදීමට නොහැකි තොරතුරු ලෙස හැදින්විය හැකිය.
මෙම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත මෙරට තුළ පිහිටුවා ඇත්තේ මෙරට විනිවිදභාවය, රජයේ වගකිව යුතු බව, දූෂණයට එරෙහිව ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම මෙන්ම ප්‍රතිපත්ති සැකසීමට මහජන සහභාගිත්වය ලබා ගැනීම ආදී කරුණු ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නැංවීම මූලික කරගැනීමටය. (උපුටා ගැනීම - http://slpi.lk/rti-sn/what-is-right-to-information) තොරතුරු පනත පිළිබඳ වැඩි විස්තර https://rti.gov.lk/ මඟින් ලබා ගත හැකිය.

තොරතුරු නිලධාරී, 

පත්කල නිලධාරී

සහාය නිලධාරී

bootstrap theme

තොරතුරු දැනගැනීමේ ආකෘතිපත්‍ර

අයඳුම් පත්‍රයේ නමWord PDF
RTI 01 – තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රයRTI 01RTI 01
RTI 02 –තොරතුරු ඉල්ලීම ලැබුණු බව දැන්වීමRTI 02RTI 02
RTI 03 –තොරතුරු ඉල්ලීම ලැබුණු බව දැන්වීමRTI 03RTI 03
RTI 04 – තොරතුරු ඉල්ලීම් ලියාපදිංචි ලේඛනයRTI 04RTI 04
RTI 05 –තොරතුරු ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමRTI 05RTI 05
RTI 06 –තොරතුරු ලබා දීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීමRTI 06RTI 06
RTI 07 – 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනතRTI 07RTI 07
RTI 08 – තොරතුරු ඉල්ලා සිටීම පිලිබද අභියාචනය ලද බව දැන්වීමRTI 08RTI 08
RTI 09 – අභියාචනා ලේඛණයRTI 09RTI 09
RTI 10 – නම් කළ නිලධාරියා වෙත යවන අභියාචනා අයදුම් පත්‍රයRTI 10RTI 10
RTI 11 – ප්‍රතික්ෂේප කිරීම් විස්තර ලේඛණයRTI 11RTI 11
RTI 12 – නම්කළ නිලධාරීන් හා තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාවRTI 12RTI 12
කොමිෂන් සභාව වෙත කරනු ලබන අභියාචනයඅභායාචනඅභායාචන
Showing entries (filtered from total entries)