නගර සභාවේ ඉතිහාසය

සීතාවකපුර නමින් දැනට හැදින්වෙන අවිස්සාවේල්ල නගරයේ පාලනය සදහා නගර සභාවක් ඇති කිරීමට පෙර පාලන ඒකකයක් ලෙස මෙහි තිබී ඇත්තේ 1930 දශකයේ අග භාගයේ පිහිටවූ සැන්ටරි බෝර්ඩ් නම් සනීපාරක්ෂක මණ්ඩලයකි. මේ මණ්ඩලයට නගරයේ නඩත්තු කටයුතු සදහා මහජන බදු අයකර ගැනීම‍ට බලය තිබූ අතර රජයෙන් වාර්ෂිකව මුදල් ප්‍රතිපාදනයක්ද හිමිවිය. බදු අයකරන ලද්දේ සැන්ටරි ඇසිස්ටන්ට් නම් නිළධාරියා මගිනි.

ප්‍රදේශයේ අවශ්‍යතා වඩාත් සංකීර්ණ වෙත්ම ප්‍රදේශයට පළාත් පාලන ආයතනයක අවශ්‍යතාවය රජයට අවබෝධ විය. මේ නිසා ලංකා ව්‍යවස්ථා ප්‍රඥප්ති සංග්‍රහයේ (255 අධිභාරය) මහනගර සභා ආඥා පනතේ 2වන වගන්තිය යටතේ අංක 8837 හා 1941 දෙසැම්බර් 12 දින දරණ ලංකා ආණ්ඩවේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් අවිස්සාවේල්ල පළාත් ආණ්ඩු සභාවෙන් 1945.01.01 දින සිට පත් කරන ලදී.


මෙහි මංගල රැස්වීම 1945 ජනවාරි 14 දින පවත්වන ලදී. පළමු වන ගරු සභාපති වරයා වූයේ නීතීඥවරයෙකුවූ දිවන්ගත ඇල්.වී.බී ද ජැකොලයින් සෙනෙවිරත්න මැතිතුමාය. ඉන්පසු 1968 දී මෙය නගර සභාවක් බවට පත් විය.

1968.01.26 දින දරණ රජයේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් අවිස්ස‍ාවේල්ල නගරයේ බල ප්‍රදේශය ද පුළුල් කරන ලදී. එතැන් සිට නගර සභා බල ප්‍රදේශයට වර්ග කිලෝමීටර 13ක් පමණ අයත්වූ අතර එතෙක් හංවැල්ල උඩුගහපත්තු ගම්සභාව යටතේ පාලනයවූ ප්‍රදේශයන්ද මෙයට ඈදන ලදී. එතැන් සිට නගර සභා බලප්‍රදේශයට කොට්ඨාශ 11 අයත් විය.

1945 දී නගර සභා මංගල රැස්වීම පවත්වනවිට නගර සභා කාර්යාලය පිහිටා තිබුනේ දැනට අවිස්සාවේල්ල ශාන්තමරියා විදුහල අසලින් දිවෙන බාලදක්ෂ මූලස්ථාන මාවත සහ ඇල් බී බී ද ජැකොලයින් සෙනෙවිරත්න මාවත බෙදෙන තැන මංසන්ධිය අසල පැරණි ගොඩනැගිල්ලකය. ඉන්පසු දිගුකලක් තිස්සේ දැනට මහජන පුස්ථකාලය තිබෙන භූමි භාගයෙහි ගොඩනැගිල්ලක ද 1977 දී වර්ථමාන නගර සභා කාර්යාලය පිහිටි ස්ථානයට ගෙනයන ලදී.

1968.01.26 දින 147866 දරණ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයෙන් බල ප1දේශය පුළුල් කර මෙම නගර සභාවේ නිල නාමය 1987.05.12 දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ අංක 453/4 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාර සීතාවකපර නගර සභාව ලෙස සංශෝධනය කරන ලදී.

සීතාවකපුර නගර සභා - සීමා මායිම්

ඉතිහාසයේ සිට සභික තොරතුරු

නම
තනතුර
1945-01-14 සිට 1947-12-31 දක්වා
එල්.වී.බී ද ජැකොලයින් සෙනෙවිරත්න මයා
සභාපති
කේ.ඩී චාල්ස් ද අල්විස් මයා
නගර සභික
ඒ.බී.එම් සාලි මයා
නගර සභික
එස් මනමේද්‍ර මයා
නගර සභික
ජේ ජැකලයින් සෙනෙවිරත්න මයා
නගර සභික
1948-01-16සිට 1507-12-31 දක්වා
එස් මනමේන්ද්‍ර මයා
සභාපති
ඒ.බී.එම් සාලි මයා
උප සභාපති
ජේ ජැකලයින් සෙනෙවිරත්න මයා
නගර සභික
ඉල්ලා අස්විය
කේ.ඩී චාල්ස් ද අල්විස් මයා
නගර සභික
බරිටි වැන්කියුලන්බර්ග් මයා
නගර සභික
ඩී.ජේ. විජේසිංහ මයා
නගර සභික
1948 මැයි
1951-01-11 සිට 1954 දක්වා
ජේ ජැකලයින් සෙනෙවිරත්න මයා
සභාපති
1954 මැර්තු අභාවය
ඩී.එන් විජේවර්ධන මයා
උප සභාපති
අභාවය
ඩී.ජේ. විජේසිංහ මයා
නගර සභික
බරිටි වැන්කියුලන්බර්ග් මයා
උප සභාපති
1953
එස් මනමේන්ද්‍ර මයා
සභාපති
1954 මාර්තු
ඒ.බී.එම් සාලි මයා
නගර සභික
1953 ජනවාරි
1954-07-12 සිට 1956-12-31 දක්වා
එස් මනමේද්‍ර මයා
සභාපති
ඒ.බී.එම් සාලි මයා
උප සභාපති
ඩී.ජේ. විජේසිංහ මයා
නගර සභික
වී.පී එදිරිසිංහ මයා
නගර සභික
එච්.ඒ.ඩී. ලුවිස්සිංඥෝ අප්පුහාමි මයා
නගර සභික
1957-01-08 සිට1959-12-31 දක්වා
එස් මනමේන්ද්‍ර මයා
සභාපති
ඒ.බී.එම් සාලි මයා
උප සභාපති
කේ. ජයරත්න මයා
නගර සභික
වී.පී එදිරිසිංහ මයා
නගර සභික
ඒ. කේ.ඩී සිරිසේන මයා
නගර සභික
1960-01-11 සිට 1962-12-31 දක්වා
එස් මනමේන්ද්‍ර මයා
සභාපති
වී.පී එදිරිසිංහ මයා
උප සභාපති
ඩබ් එස් සොයිසා මයා
නගර සභික
ඩී.එන් විජේවර්ධන මයා
නගර සභික
එච්.ජී සයිමන් අප්පුහාමි මයා
නගර සභික
1963-01-15 සිට 1965 දක්වා
ලීලාරත්න විජේසිංහ මයා
සභාපති
කේ.ඩී.සී ද අල්විස් මයා
උප සභාපති
එච්. ඒ.ඩී ආනන්ද සෝමවීර මයා
නගර සභික
ඒ.බී.එම් සාලි මයා
නගර සභික
එස් මනමේන්ද්‍ර මයා
නගර සභික
1966-01-12 සිට 1969-12-31 දක්වා
ඩබ් එස් සොයිසා මයා
සභාපති
එච්. ඒ.ඩී ආනන්ද සෝමවීර මයා
උප සභාපති
1966-1969
ෂර්ලි ද ජැකොලයින් සෙනෙවිරත්න මයා
උප සභාපති
1967-1968
ඒ.කේ මැනුවෙල් පෙරේරා මයා
නගර සභික
එස් මනමේන්ද්‍ර මයා
නගර සභික
1970-01-12 සිට 197603-18 දක්වා
එච්. ඒ.ඩී ආනන්ද සෝමවීර මයා
සභාපති
ආර්. එල්.ඒ.එස්. ඇලෝසියස් මයා
උප සභාපති
1972-09-28 සභාපති
පී.එදිරිසිංහ මයා
උප සභාපති
එම්. ධනපාල මයා
නගර සභික
එස්. මනමේන්ද්‍ර මයා
නගර සභික
ඩබ් එස් සොයිසා මයා
නගර සභික
ලීලාරත්න විජේසිංහ මයා
නගර සභික
ඩී. එල් කලුබෝවිල මයා
නගර සභික
ඩී.එස්. එදිරිසිංහ මයා
නගර සභික
එච්. ජේ.ඩී.චිත්‍රජීව මයා
නගර සභික
එම්. ඩී ප්‍රේමරත්න මයා
නගර සභික
1976.03.19 සිට 1979-06-01 දක්වා
විශේෂ කොමසාරිස් පාලනය
1979-06-01 සිට 1983-05-31 දක්වා
ෂර්ලි ද ජැකොලයින් සෙනෙවිරත්
සභාපති
කේ.ඩී.පී අර්සකුලරත්න මයා
උප සභාපති
ඩී.ඩී උඩුගමකෝරාළ මයා
නගර සභික
එම්.එම් නිමලසේන මයා
නගර සභික
 
ඩී.පී පොඩිසිංඤ්ඤෝ මයා
නගර සභික
 
     
1983-06-01 සිට 1987-05-11 දක්වා
ෂර්ලි ද ජැකොලයින් සෙනෙවිරත්
සභාපති
 
     
1987-05-12 සිට 1991-06-30 දක්වා
ෂර්ලි ද ජැකොලයින් සෙනෙවිරත්
සභාපති
 
     
1991-07-01 සිට 1997-01-27 දක්වා
කේ.ඩී.පී අර්සකුලරත්න මයා
සභාපති
 
     
1997-04-15 සිට 2002-14 දක්වා
කේ.ඩී.පී අර්සකුලරත්න මයා
සභාපති
 
     
2002-04-15 සිට 2006-04-14 දක්වා
කේ.ඩී.පී අර්සකුලරත්න මයා
සභාපති
 
     
2006-04-15 සිට2011-01-06 දක්වා
ආර්.එම්.එස්. ‍පී. පින්තු මයා
සභාපති
 
     
2011-04-01 සිට මේ දක්වා
ආර්.එම්.එස්. ‍පී. පින්තු මයා
සභාපති