නැණසල

ආරම්භය - 2011.12.14
ස්ථානය - අවිස්සාවේල්ල නගර මධ්‍යයේ සමූපකාර අවන්හල සහ සතොස ගොඩනැගිල්ල අතර

තොරතුරැ හා තාක්ෂනිත නියෝජිත ආයතනයෙහි (ICTA) උපකාර මෙන්ම අප සීතාවකපුර නගර සභා බල පුදේශයේ ව්‍යාපාරිකයන්ගේද උපකාර සහිතව සීතාවකපුර නගර සභාව සතු ගොඩනැගිල්ලක සීතාවකපුර නගර සභාව විසින් ආරම්භ කරන ලද පරිගණක සේවා මධ්‍යස්ථානය (නැණසල ) තුල පරිගණක අධ්‍යාපනයට අමතරව සන්නිවේදන අවශ්‍යතා, මුද්‍රණ අවශ්‍යතා මෙන්ම තමන්ටම ලිපි සකසා ගැනීමේ පහසුකම් ද අවම මිලගණන් යටතේ සපයා ඇත. ‍මේ සදහා ප්‍රදේශයේ

පාසල් ළමුන් ස‍දහා සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ පරිගණක අධ්‍යාපනය ලබා දෙන අතර රැකියා කරණුලබන අය සදහා රුපියල් 3000ක මුදලක් වාරික වශයෙන් අයකරනුලබයි.

සැලසුම්කරණ පාඨමාලාවක් ද පවත්වාගෙන යන අතර එය සම්පූර්ණයෙන්ම නෙමිලේ පවත්වාගෙනයනු ලබයි.

නැණසල පරිගනක සේවා මධ්‍යස්ථානය රජයේ නිවාඩු දින හැර සියලුම දිනයන්හි (සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ද විවෘතව ඇත.) පෙරවරු 7.30සිට රාත්‍රී 8.00 දක්වා සේවා සපයන අතර එම කාල සීමාව අතරතුර ප්‍රායෝගික පරිගණක අධ්‍යාපනය සදහා අවස්ථාව ඇත.

පරිගණක සේවාවන්ට අමතරව පහසු මිලට උසස්ම තත්වයේ කාබනික පොහොර ද ලබා ගැනීමටද අවස්ථාව උදාකර ඇත.