ලිපිනය - සීතාවකපුර නගර සභාව, අවිස්සාවේල්ල           e mail- seethawakapurauc@yahoo.com

දුරකථන - 0362222275 ෆැක්ස් - 0362222285

සභික තොරතුරු

පක්ෂය නම ජංගම දුරකථනය දුරකථන අංතය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගරු සභාපති, සුසිල් පේමලාල් පිංතු 0773418730 0362230614
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගරු උප සභාපති,සදුන් අර්සකුලරත්න 0777517665 0362222331
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගරු නාගරික මන්ත්‍රී, දුෂ්මන්ත ඒ.ගුණවර්ධන 0779991999 0365676666
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගරු නාගරික මන්ත්‍රී, ෙස්නාධිරාජා බාලචන්ද්‍ර 0775255222 0364900742
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගරු නාගරික මන්ත්‍රී,ගුරුනාදන් ෙමා්සස් 0779336057 0362233717
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගරු නාගරික මන්ත්‍රී, චතුරංග මනම්ෙප්රි 0759408549 0363363805
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගරු නාගරික මන්ත්‍රී, අජිත් ලක්ෂ්මන් 0779336863 0362232542
එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය ගරු නාගරික මන්ත්‍රී, අජිත් විජයමුනි මහින්ද ෙසායිසා 0777187718 0362231488
එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය ගරු නාගරික මන්ත්‍රී, යූ. ඒ.ඒච් උෙබ්සිංහ 0718220793 0362230491
එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය ගරු නාගරික මන්ත්‍රී,කුලතුංග වීරචන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු 0718220314 0365675204
ජාතික හෙළ උරුමය ගරු නාගරික මන්ත්‍රී, මෙහ්න්ද්‍ර ජයසිංහ 0718118189 0112517971

 

නිලධාරී තොරතුරැ

නම අංශය/විෂය දුරකථන
ශශිකා දේවප්‍රිය මිය ලේකම් 0718097213
ඒස්.ඒ.ඒස්.ඒන්. වීරසිංහ මිය ගණකාධිකාරි 0112772374
අෙනා්මා පුෂ්පරාණි මිය ප්‍රධාන ක. සහකාර 0362255981
දන්ත කෟෂල්‍ය මයා අාදායම් පරීක්ෂක 0779125257
ප්‍රදීපනී ෙල්කම්ෙග් මිය අාදායම් පරිපාලක 0362233754
නාලක රණතුංග මයා අාදායම් පරිපාලක 0775855333
ලසන්ත ඉෙර්ෂ් මයා අාදායම් පරිපාලක 0773488734
චමිලා ෙල්කම්ෙග් මිය තාක්ෂණික නිලධාරී 0714460563
චමින්ද ෙද්ශප්‍රිය මයා තාක්ෂණික නිලධාරී 0718013829
ඒච්.යූ නිශාන්ති මිය තාක්ෂණික නිලධාරී 0715360602
සීලවතී රත්නායක මිය සංවර්ධන සහකාර 0714927718
ෙලා්ලිත ගුණසිංහ මයා සෞඛ්‍ය පරිපාලක 0755296663
ටී.ටි ෙද්වින්ද මයා ෙවළදසැල් පරිපාලක 0775238199
සුමින්ද විෙජ්රත්න මයා ෙවළදසැල් පරිපාලක 0777523227
ශාන්ත සිල්වා මයා මහජන ෙසෟඛ්‍ය පරීක්ෂක 0777606877
සරත් කුමාර මයා මහජන ෙසෟඛ්‍ය පරීක්ෂක 0724352296
සිසිර කුමාර මයා ෙසෟඛ්‍ය පරිපාලක 0755292145
මෙනා්ජ් ප්‍රියංකර මයා අාදාහනාගාර ක්‍රියාකරු 0779961939
පී.ඩී. නිශාන්ත මයා අාදාහනාගාර ක්‍රියාකරු 0775467590
ගීත් ද අල්විස් මයා ෙසෟඛ්‍ය අධීක්ෂක 0773528009
බී ඒල් අමරජීව මයා කර්මාන්ත පරිපාලක 0755294375
ඩී.ටී නන්දසිරි මයා කර්මාන්ත පරිපාලක 0779852265
වසන්ත ගයාන් මයා වාහන නඩත්තු නිලධාරී 0779993977
චානිකා නිල්මිණි මිය ප්‍රධාන ෙපරපාසල් පාලිකා 0775048120
උදයකුමාර මයා   0776546588
     
පී.යූෙක් රත්නදාස මයා පුස්ථකාලයාධිපති 0714490405
ඒස්. ඒ ෙවත්තසිංහ මයා අායුර්ෙව්ද ෙෙවද්‍ය නිළදාරී 0718072290