මෙතෙක් ආ ගමන් මගෙහි සීතාවකපුර නගර සභාව ලද සුවිශේශී ජයග්‍රහණ