2013 ඔක්තෝබර් මස කමිටු රැස්වීම්

2013-10-02    ප:ව 4.00           සැලසුම් කමිටුව
2013-10-03    පෙ:ව 10.00      කණ්ඩායම් රැස්වීම
2013-10-09    ප:ව 4.00           සැලසුම් කමිටුව
2013-10-10    පෙ:ව 10.00      මහ සභාව
                             ප:ව 12.00        ප්‍රතිචක්‍රිකරන ද්‍රව්‍ය අලවි කිරීමේ කමිටුව
                              ප:ව 2.30          කළමණාකරන කමිටුව
2013-10-14      ප:ව 2.30           මූල්‍ය කමිටුව
2013-10-17      ප:ව 2.30           සෞඛ්‍ය කමිටුව
2013-10-21      ප:ව 2.30           කර්මාන්ත කමිටුව
2013-10-22      ප:ව 2.30           පුස්තකාල උපදේශක කමිටුව
2013-10-23      ප:ව 4.00           සැලසුම් කමිටුව
2013-10-24      ප:ව 2.30           විද්වත් කමිටුව
2013-10-25      ප:ව 2.30           බදු ගෙවන්නන්ගේ සංගමය
2013-10-28      ප:ව 2.30           පෙර පාසල් උපදේශක කමිටුව
2013-10-30      ප:ව 4.00           සැලසුම් කමිටුව
2013-10-31      පෙ:ව 10.00      පරිසර කමිටුව